Reklamačný poriadok

K zabezpečeniu jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v zariadení Gazdovský dvor Lacková sa na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vydáva tento reklamačný poriadok:

1.Právo na reklamáciu

Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

2.Predmet reklamácie

Reklamáciu nedostatkov tovaru alebo služieb klient uplatní v Gazdovskom dvore Lacková, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr do konca záručnej doby. Bez predloženia dokladu o kúpe Gazdovský dvor Lacková nemusí reklamáciu uznať. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u správcu Gazdovského dvora Lacková a to bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.
Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytnutí služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

3.Postup pri vybavovaní reklamácie

Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:
výmena chybného alebo doplnenie chýbajúceho drobného vybavenia izby
pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, a pod.) a ak Gazdovský dvor Lacková nemôže klientovi poskytnúť iné náhradné ubytovanie, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním bez storno poplatkov a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.
Každú reklamáciu prijíma správca Gazdovského dvora Lacková, ten je povinný reklamáciu preskúmať, vydať písomné potvrdenie o prijatí reklamácie a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia.

Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je správca zariadenia povinný s klientom spísať záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenie poskytnutej služby, alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku. Ak klient pri uplatňovaní reklamácie odovzdá správcovi zariadenia písomný doklad o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená.

O opodstatnenosti reklamácie rozhodne správca zariadenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.
Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a po 15 dňoch je Gazdovským dvorom Lacková kontaktovaný za účelom zistenia spokojnosti s priebehom reklamačného konania. Ak klient nie je spokojný s konečným vybavením reklamácie, môže si v takomto prípade uplatniť svoje odvolanie a to do 15 dní od doručenia vyjadrenia . V prípade, že Gazdovský dvor Lacková opäť zaujme pôvodné stanovisko, môže si klient uplatniť svoje právo na súde.

4.Súčinnosť klienta pri vybavovaní reklamácie

Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.
Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní správcovi Gazdovského dvora Lacková prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa presvedčil o oprávnenosti reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021.