Všeobecné obchodné podmienky

Ubytovanie klientov (ďalej len „KLIENT“) v zariadení “Gazdovský dvor Lacková” , Lacková 81, Lacková, 06501 p.Hniezdne (ďalej len GD ) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ako aj Ubytovacím poriadkom GD , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Zmluvnými stranami pri ubytovaní v zariadení Gazdovský dvor Lacková sú na strane GD AGRO-Hniezdne s.r.o. , Hniezdne 180, 06501 Hniezdne, IČO 36462179, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11750/P a na strane KLIENTA fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba.

Vznik zmluvného vzťahu medzi KLIENTOM a GD vznikne na základe objednávky KLIENTA (osobnej, telefonickej, e-mailovej alebo prostredníctvom on-line rezervačného systému GD) a jej následným potvrdením GD. Potvrdenie rezervácie obsahuje všetky potrebné údaje – meno zákazníka, počet lôžok, termín ubytovania, cenu, prípadne ďalšie údaje. Uzavretím zmluvného vzťahu sa pre obidve zmluvné strany VOP GD stávajú záväzné a obidve strany sú povinné ich dodržiavať.

 1. Gazdovský dvor Lacková poskytuje KLIENTOVI služby v zmysle jeho objednávky v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
 2. GD ubytuje iba takého KLIENTA, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. K prihláseniu je z tohto dôvodu KLIENT povinný predložiť pri svojom príchode do GD pracovníkovi recepcie svoju identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. KLIENT, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii GD úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 3. Užívanie ubytovania v GD je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu ubytovať a využívať služby GD len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 5. Ubytovanie KLIENTOVI je poskytované úplatne, keď cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 6. V prípade, ak si KLIENT skráti vopred dohodnutý pobyt, je GD oprávnený vyúčtovať KLIENTOVI plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 7. GD si vyhradzuje právo aj dodatočne zúčtovať prípadné cenové rozdiely zistené po odchode KLIENTA. KLIENT je povinný takéto preukázateľné rozdiely zaplatiť na bankový účet PENZIÓNU najneskôr do 7 dní od prijatia takejto informácie.
 8. Zmluvný vzťah medi GD a KLIENTOM končí v deň odchodu KLIENTA, kedy je KLIENT povinný na základe predloženého vyúčtovania uhradiť GD cenu za ubytovanie a za všetky poskytnuté služby. KLIENT môže túto úhradu vykonať hotovostnou platbou, kreditnou kartou, alebo po predchádzajúcej dohode s pracovníkom GD, bankovým prevodom na účet GD na základe vystavenej faktúry. Faktúra je splatná do 7 dní od dátumu jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet GD.
 9. Platný cenník GD sa nachádza vždy na recepcii, alebo na webovej stránke www.gazdovskydvorlackova.sk . Cena uvedená v potvrdení objednávky je pre obidve strany záväzná. Cenu je možné meniť len v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu služieb.
 10. GD môže vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade vyššej moci) ponúknuť KLIENTOVI iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od rezervácie, resp. od potvrdenej objednávky.
 11. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, KLIENT má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 14:00 hodiny do 17:00 hodiny. Ak sa KLIENT v deň svojho dohodnutého príchodu do 17:00 hodiny do rezervovanej izby nenasťahuje a súčasne si vopred s GD nedohodne svoj neskorší príchod, môže GD rezerváciu tejto izby zrušiť a použiť ju na ďalší predaj.
 12. V deň svojho odchodu je KLIENT povinný izbu uvoľniť a GD ju odovzdať najneskôr do 10:00 hodiny. V prípade oneskoreného odovzdania izby KLIENTOM po tomto termíne je GD oprávnený KLIENTOVI účtovať poplatok vo výške 100% z ceny za izbu platnej v daný deň, ak nebolo dohodnuté inak.
 13. Pri odchode z izby je KLIENT povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná, uzamknúť vchodové dvere a kľúče odovzdať na recepcii GD.
 14. KLIENT, ktorý sa ubytuje v GD pred 06:00 hodinou rannou, uhradí 100% cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 15. V prípade, ak si chce KLIENT predĺžiť svoje ubytovanie, je povinný nahlásiť túto zmenu na recepcii najneskôr do 10:00 hodín. GD si vyhradzuje v tomto prípade možnosť poskytnúť KLIENTOVI za účelom predĺženia jeho ubytovania aj inú izbu, v inej cenovej relácii, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 16. KLIENT si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poškodenia ihneď zahlási na recepcii GD.
V izbe a ani v iných priestoroch GD nesmie KLIENT bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného zamestnanca GD premiestňovať zariadenie, vykonávať akékoľvek úpravy, opravy alebo zásahy do telefónnych prístrojov alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. Za škody spôsobené na zariadení GD zodpovedá KLIENT podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej KLIENTOM na majetku GD, je KLIENT povinný uhradiť GD náhradu vzniknutej škody, najneskôr v deň skončenia svojho pobytu. V prípade škody, ktorú zapríčinilo dieťa, zodpovednosť za škodu nesie jeho zákonný zástupca.
 18. KLIENT súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová chyžná, údržbár, prípadne iný pracovník GD.
 19. GD nezodpovedá za veci, ktoré KLIENT pri pobyte v PENZIÓNE zabudol, alebo stratil. Nájdené zabudnuté veci KLIENTA sú v GD evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov od ich nájdenia. Po skončení tejto doby GD odovzdá zabudnuté veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie strát a nálezov. Len v prípade požiadania zašle GD zabudnuté veci KLIENTOVI a v tomto prípade nesie náklady na zaslanie KLIENT.
 20. GD nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté KLIENTOVI mimo GD.
 21. V objekte GD a osobitne na izbe nie je KLIENTOVI povolené používať vlastné spotrebiče okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene a úprave zovňajšku KLIENTA ako napríklad holiaci strojček, kulma na vlasy a podobne. Rovnako môže KLIENT používať svoje elektronické zariadenia osobnej potreby ako napríklad mobilné telefóny, notebooky a tablety. Za akékoľvek poškodenie uvedených zariadení nenesie GD žiadnu zodpovednosť.
 22. Z bezpečnostných dôvodov GD KLIENTOVI neodporúča nechávať deti do 12 rokov na izbách, chodbách a v ostatných priestoroch GD bez dozoru dospelých. V prípade vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných udalostí zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa v GD prihlásené na pobyt.
 23. Je zakázané nosiť v priestoroch GD zbrane, strelivo alebo iné nebezpečné predmety.
 24. Je zakázané v priestoroch GD držať, vyrábať alebo prechovávať omamné, psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo KLIENTOVI predpísané lekárom.
 25. V čase od 22:00 hodín do 07:00 hodín je KLIENT povinný dodržiavať v areály GD nočný kľud. Iba so súhlasom vedenia GD sa môžu organizovať rôzne spoločenské akcie aj po 22:00 hodine a to len v priestoroch na to určených.
 26. Na svoju izbu môže KLIENT prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka GD a to v čase od 08:00 hodín do 22:00 hodín. Každá návšteva musí byť riadne nahlásená na recepcii GD. V prípade porušenia tohto ustanovenia má GD právo ubytovanie KLIENTOVI zrušiť.
 27. Fajčenie v GD je povolené len vo vyhradených priestoroch. GD má právo zvýšiť KLIENTOVI dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100 EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.
 28. KLIENTI môžu parkovať svoje autá na parkovisku GD, pri dodržaní všeobecných zásad parkovania a pravidiel cestnej premávky. Parkovacie plochy GD sú samoobslužné, a GD neručí za prípadné odcudzenie vozidla, alebo vecí vo vozidle. Parkovacie miesto je pre ubytovaných KLIENTOV bezplatné.
 29. Kniha prianí a sťažností sa nachádza na recepcii GD.
 30. Správcom osobných údajov, ktoré KLIENT poskytuje GD v súvislosti s poskytovaním jeho služieb je AGRO-Hniezdne s.r.o. , Hniezdne 180, 06501 Hniezdne, IČO 36462179, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11750/P a  spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 31. KLIENT vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ešte predtým, ako sa  v GD ubytuje.
 32. Miesto plnenia a platby je sídlo GD. Výlučné sídlo súdu je v obchodnom styku sídlo GD. Pre obidve zmluvné strany platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 33. Okrem týchto VOP je KLIENT povinný dodržiavať počas ubytovania v GD bezpečnostné a protipožiarne predpisy.

 

Tieto VOP sú platné od 01.1.2021