Ubytovací poriadok

1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len klient, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené ubytovacie služby, alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste, alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom sa klient pri nástupe na pobyt preukáže platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti, na základe ktorého ho správca (poverená osoba ) zapíše do knihy ubytovaných. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje osobitnou právnou úpravou.

2. Klientovi sa pri príchode na základe cenníka vyhotoví pokladničný daňový doklad v prípade, že platí v hotovosti, resp. platobnou kartou. Ak zákazník zaplatil pobyt na účet prevádzkovateľa na základe vystavenej faktúry správca (poverená osoba) overí jej úhradu. Následne správca (poverená osoba) oboznámi klienta s potrebnými informáciami a odovzdá mu kľúče od apartmánu a vchodu do ubytovacieho zariadenia.

3. Po ubytovaní si klient vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť vybavenia a zariadenia apartmánu, v prípade zistenia závady túto bezodkladne nahlási správcovi na t.č. 0908 877 208.

4. Ubytovanie v súkromí poskytuje ubytovaným klientom služby v rozsahu príslušnej kategórie.

5. Obsadenie apartmánu je možné v deň nástupu od 14:00 do 17:00 (neskorší , resp. skorší príchod je možný len po dohode s ubytovateľom).

6. Uvoľnenie apartmánu je v deň odchodu do 10:00. Ak klient neuvoľní ubytovanie v stanovenom čase, je ubytovateľ oprávnený účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.

7. Ubytovateľ je povinný odovzdať klientovi apartmán v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt podľa dohody.

8. V súlade s kategóriou ubytovacieho zariadenia je prádlo vymieňané raz za sedem dní. Štandardne, ak pobyt trvá sedem a menej dní, ubytovateľ nezabezpečuje upratovanie apartmánu a vynášanie smetí počas pobytu hosťa.

9. Za účelom zvýšenia bezpečnosti je ubytovacie zariadenie monitorované kamerovým systémom. Klient je povinný uzamkýnať vstup do objektu.

10. V čase od 22:00 do 6:00 je v ubytovacom zariadení nočný kľud , ktorý je klient povinný dodržiavať.

11. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu sa pokutuje sumou 100 €.

12. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za veci klientmi vnesené do objektu, priestorov určených na ubytovanie, alebo na uloženie vecí.

13. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi sa v priestoroch objektu a jeho zariadením, je klient povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.

14. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt klienta bez nároku na vrátenie poplatku za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok.

15. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť klientovi iné ubytovanie než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

16. Ak klient požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ poskytnúť aj iný apartmán ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.

17. Klient súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas doby trvania jeho pobytu má právo vstúpiť (po predchádzajúcom upozornení) za účelom vykonania svojich služobných povinností ubytovateľ, údržbár, upratovačka.

18. V apartmáne, rovnako ako iných priestoroch objektu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

19. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v apartmáne nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto sa netýka osobného počítača, mobilného telefónu a elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta .

20. Pri dočasnom odchode, ako i pri ukončení ubytovania zhasne klient v apartmáne svetlá, zatvorí okná, balkónové dvere, vypne všetky používané elektrospotrebiče (varič, kanvicu, TV) , uzavrie vodovodné uzávery a uzamkne vstupné dvere do apartmánu.

21. Pri ukončení ubytovania je klient povinný dať kuchynku do pôvodného stavu (t.j. umyť, utrieť a uložiť riad na pôvodné miesto), vyprázdniť chladničku a vykonať základné upratanie apartmánu.

22. Ubytovateľ vykoná pri odchode klienta za jeho prítomnosti kontrolu priestoru a zariadenia apartmánu. V prípade, že zariadenie bolo poškodené alebo chýba, je táto hodnota zariadenia vyúčtovaná ako doplatok do skutočnej hodnoty.

23. Pri ukončení ubytovania hosť odovzdá správcovi kľúče od apartmánu a vstupu do ubytovacieho zariadenia.

24. Ubytovanie zvierat nie je povolené.

25. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti bez dozoru dospelých ani v apartmáne, ani v ostatných priestoroch objektu. Za každých okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. Prísny zákaz vstupovať do priestorov priľahlej farmy , okrem priestoru minizoo, v priestoroch minizoo je povolený pohyb detí iba v sprievode rodičov.

26. Sťažnosti klienta a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ. Kniha prianí a sťažností a Reklamačný poriadok je k dispozícii u ubytovateľa na recepcii.
27. Na parkovanie je pre jeden apartmán vyhradené jedno nestrážené parkovacie miesto vedľa budovy zariadenia .

28. V objekte je na viditeľnom a ubytovaným klientom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Klienti sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

29. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí uložených v apartmáne ani v celom objekte.

30. Za účelom poskytnutia 1.pomoci sa v objekte nachádza lekárnička uložená na recepcii.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. Bol spracovaný na to , aby ste sa u nás cítili dobre a bezpečne a boli Vám poskytnuté kvalitné služby. V prípade, že v ňom nájdete niečo , čo Vám zásadne nevyhovuje, prosíme Vás o konzultáciu so správcom zariadenia. V opačnom prípade Vás žiadame o jeho dodržiavanie, predídeme tak vzájomným nedorozumeniam.  

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ
POBYT A VEĽA ZÁŽITKOV
 
Dôležité telefónne čísla:

Tiesňové volanie: 112

Polícia : 158

Správca zariadenia: 0908 877 208

Ubytovací poriadok platí od 1.8.2020